Theppitak's blog

My personal blog.

23 พฤศจิกายน 2555

Lanxang Project

กลับมาพูดถึง โครงการอักษรอีสาน อีกครั้ง โครงการนี้ถ้านับตั้งแต่เริ่มวางแนวคิด ตอนนี้ก็อายุได้ 2 ปีเต็มพอดี ที่ผ่านมาก็ได้ทำ ฟอนต์โคตรบูรณ์ โดยใช้ฟอนต์ อ.สานิตย์ เป็นฐาน เอามาปรับให้เป็นยูนิโค้ด และเพิ่มกฎ GSUB ในระหว่างที่ rendering engine ต่าง ๆ ยังไม่รองรับ

ความคืบหน้าล่าสุด หลังจากที่ได้ตั้งกลุ่มทำงานอักษรอีสานร่วมกับคุณอันธิฌาและคุณเสกสรร ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการศึกษาจารึกโบราณมากขึ้น โดยในระหว่างปริวรรตจารึกลงเว็บ ก็พบความไม่สะดวกในการป้อนข้อความตาม phonetic order ของยูนิโค้ด และเนื่องจากทีมงานเริ่มมีความเข้าใจอักษรธรรมกันพอสมควรแล้ว จึงได้ประชุมกันออกแบบ input method สำหรับอักษรธรรมลาว/อีสาน

โค้ดอยู่ใน github โดยใช้ชื่อโครงการว่า ล้านช้าง โดย input method นี้จะมีคุณสมบัติดังนี้:

 • มีผังแป้นพิมพ์ในตัว โดยดัดแปลงจากผัง มอก. 820-2538
 • สลับลำดับการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความในลำดับจากซ้ายไปขวาเหมือนอักษรไทย แล้ว input method จะสลับลำดับให้เป็น phonetic order ตามข้อกำหนดยูนิโค้ดให้
 • ตรวจลำดับการพิมพ์ คล้าย วทท. 2.0 โดยสามารถปรับแต่งระดับความเข้มงวดของการตรวจสอบได้ 3 ระดับ คือปล่อยผ่าน, ตรวจสอบขั้นพื้นฐาน (สามารถป้อนตัวสะกดแบบพิเศษได้) และตรวจสอบแบบเข้มงวด (ไม่อนุญาตตัวสะกดแบบพิเศษ)

ผังแป้นพิมพ์จะเป็นแบบนี้:

ผังแป้นพิมพ์

ส่วนตารางการตรวจลำดับที่ได้จากการออกแบบร่วมกันของทีมงาน จะเริ่มจากการแบ่งคลาสของอักขระดังนี้:

 1. LV = สระหน้า
 2. AV = สระบน (อิ อี อึ อื ไม้กง ไม้เกาห่อนึ่ง)
 3. AD1 = ตัวสะกดบน (ไม้ซัด ไม้อังแล่น)
 4. AD2 = ตัวสะกดบน/สระบน (นิคหิต)
 5. BV1 = สระล่าง 1 (อุ อู)
 6. BV2 = สระล่าง 2 (ออล่าง)
 7. FV1 = สระหลัง 1 (อะ)
 8. FV2 = สระหลัง 2 (อา อาสูง)
 9. FV3 = สระหลัง 3 (ออย)
 10. IV = สระลอย (อิ อี อุ อู เอ โอ ลอย, ฤ ฦ)
 11. C1 = พยัญชนะที่เฟื้องด้วยพินทุได้
 12. C2 = พยัญชนะที่เฟื้องด้วยพินทุไม่ได้ (ฃ ฅ ซ ฝ ฟ หยอหยาดน้ำ ร ล ฬ อ ฮ สอสองห้อง)
 13. PH = พินทุ (SAKOT)
 14. S1 = เฟื้องพิเศษ 1 (ระวง)
 15. S2 = เฟื้องพิเศษ 2 (ล เฟื้องล่าง, ล เฟื้องข้าง)
 16. T = วรรณยุกต์
 17. LG = ตัวประสม (แล)
 18. CR = ตัวรหัสลับ (cryptogram)
 19. NP = ตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน

จากนั้น ก็จะพิจารณาการกระทำระหว่างอักขระที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์กับอักขระที่กด โดยกำหนดรหัสการกระทำดังนี้:

 • P = เข้าสู่ pre-edit mode
 • A = รับอักขระ
 • W = รับอักขระโดยสลับกับอักขระก่อนหน้า
 • R = ไม่รับอักขระ
 • S = ไม่รับอักขระในโหมดเข้มงวด รับอักขระในโหมดปกติ

และพิจารณาการกระทำจากตารางนี้:

c0,c1 X L
V
A
V
A
D
1
A
D
2
B
V
1
B
V
2
F
V
1
F
V
2
F
V
3
I
V
C
1
C
2
P
H
S
1
S
2
T L
G
C
R
N
P
X R P R R R R R R R R A A A R R R R A R A
LV R P A A S S S A A S A A A A W A A A A A
AV R P R R A R A S A S A A A A R A A A A A
AD1 R P R R R R R S S S A A A A R A A A A A
AD2 R P R R R R R S A S A A A S R R A A R A
BV1 R P S A A R R S S S A A A S A R A A R A
BV2 R P R A R R R A R R R A A S R R A A R A
FV1 R P R R R R R R R R A A A R R R R A R A
FV2 R P R A R R R A R R A A A A R A R A A A
FV3 R P R R R R R R R R A A A R R R R A R A
IV R P A R R R R R R R R A A R R R R A R A
C1 R P A A A A A A A A A A A A A A A A A A
C2 R P A A A A A A A A A A A A A A A A A A
PH R P R R R R R R R R R A R R R R R R R R
S1 R P A A A A A A A A A A A A R R A A A A
S2 R P A A A A S A A A A A A S R R A A A A
T R P R R R R R A A A A A A A R R R A A A
LG R P R R R R R A R R A A A A R R A A A A
CR R P A A A A A A A A A A A S A A A A A A
NP R P R R R R R R R R A A A R R R R A R A

ตารางการกระทำในโหมด pre-edit:

P X L
V
A
V
A
D
1
A
D
2
B
V
1
B
V
2
F
V
1
F
V
2
F
V
3
I
V
C
1
C
2
P
H
S
1
S
2
T L
G
C
R
N
P
LV R R R R R R R R R R R C C R R R R R R R

การกระทำ C = commit อักขระใน pre-edit string โดยกลับลำดับจากหลังมาหน้า

ขณะนี้ engine สำหรับ IBus เริ่มใช้การได้แล้ว โดยกำลังอยู่ระหว่างทำ GUI สำหรับตั้งค่า:

IBus LanXang Preferences

สำหรับตอนนี้อาจใช้ IBus เป็นหลัก แต่ในอนาคตก็อาจพิจารณาเพิ่ม engine สำหรับ framework อื่นตามความจำเป็น

ว่าแล้วก็ทดสอบ input method สักหน่อย:

ᨹᩲᩅᩣᨾᩮᩨᩬᨦᩎᩈᩣ᩠ᨶᩌᩣ᩠ᨦ ᩈᩥᨧᩪᩙᨡᩯ᩠ᨶᨾᩢ᩠ᨶᨸᩲᨷᩮᩥ᩠ᨦ
ᨠᩫ᩠ᨠᩋᩭᨿᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩅ᩠ᨿᩃ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨠᩫ᩠ᨠᨠᩖ᩠ᩅ᩠ᨿᨿᩢ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᨿᩃᩣ᩠ᨿ
ᨾᩢ᩠ᨶᩈᩥᩌᩣ᩠ᨦᨷᩬᩁᨧᩢ᩠ᨦᨯᩲ

(จะอ่านได้ ก็ติดตั้งฟอนต์ ก่อนนะครับ และควรเปิดด้วย Firefox หรือ IE9 จึงจะอ่านเป็นคำ ส่วน Chrome และเบราว์เซอร์ที่ใช้ WebKit ทั้งหมดนั้น ยังแสดงผลผิดลำดับ อ่านไม่เป็นคำครับ)

ป้ายกำกับ: , , ,

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem